Regulamin Konkursu "Dzień Dziecka"

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod hasłem “Dzień Dziecka” (dalej: „Konkurs”) jest RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000692863, NIP: 5252721210, nr telefonu 42 214-44-42. (dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu. Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest organizowany zgodnie z regulaminem serwisu www.facebook.com. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis www.instagram.com ani z nim związany. Serwis www.facebook.com nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia www.facebook.com z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

6. Uczestnik wyraża wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez wykonanie zadania konkursowego, umieszczenie go w komentarzu w formie zdjęcia z opisem pod postem konkursowym, zwanym dalej: zgłoszeniem. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2 TERMIN MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu Organizatora w Serwisie facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/rikolandpl (dalej: „Profil”).

2. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 31.05.2023 do 01.06.2023 i rozpoczyna się na Facebooku w momencie publikacji posta z zadaniem konkursowym.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne, niefikcyjne, publiczne konto na portalu: www.facebook.com (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3. Uczestnik konkursu powinien posiadać lub założyć konto na portalu https://rikoland.pl/pl/signin.html.

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Instagram, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/rikolandpl . Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:

  • Wejść na profil Rikoland - https://www.facebook.com/rikolandpl
  • W czasie trwania konkursu:
  1. pobrać jedną z trzech grafik (ryciny) na swój komputer
  2. wydrukować pokolorować metodą odręczną
  3. umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym

2. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Nagroda będzie naliczona jednokrotnie, nawet w przypadku wielu zgłoszeń.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.

6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich ani praw autorskich.

7. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację konkursowego zdjęcia na profilach społecznościowych Organizatora.

9. Zgłoszenie nie może ponadto:

I. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich lub innych praw w tym praw osób trzecich

II. być sprzeczne z regulaminem serwisu Facebook.

10. Zgłoszenie Konkursowe wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym wykonane przez podmioty niespełniające warunków udziału w Konkursie ), zgłoszenia Konkursowe Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu usunęli, któryś z elementów Zgłoszenia Konkursowego lub całego Zgłoszenie Konkursowe, nie biorą udziału w Konkursie.

11. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie zgłoszenia z portalu Facebook.com.

12. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.

13. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 7 dni od daty zakończenia konkursu z podaniem imienia i nazwiska Laureata, bądź nicku, którym Laureat posługuje się na portalu: www.facebook.com.

14. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Zgłoszeniu Konkursowym, w szczególności w celu prezentowania przez Organizatora informacji o Konkursie oraz działalności Organizatora i jej promocji.

16. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 NAGRODY

1. Organizator przewidział 10 nagród przyznawanych za poprawne wykonanie. Wyłonienie zwycięzców nie jest formą loterii. Wyłonienie zwycięzcy nie będzie formą loterii. Ocenie podlegać będą prace wykazujące największą kreatywność. Nagrodami w konkursie będą rabaty w formie vouchera -20% na zakupy w sklepie internetowym Rikoland.pl.

2. Zwycięzcy będą otrzymywać vouchery w formie kodu za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Kod jest jednokrotny i obejmuje cały asortyment sklepu, bez kwoty minimalnej. Rabat nie jest przyznawany na koszty przesyłki.

3. Nagrody zostaną przesłane na wskazany adres do 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

4. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, a także wszelkie inne dane w tym adres dostawy, niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Uczestnik Konkursu poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu poprzez swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na profilu Organizatora zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej na Facebook, w komentarzu, mailowo lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

7. Nagroda zostanie przekazana lub wysłana za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooka lub na adres wskazany przez odbiorcę.

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik oraz Laureat Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego, c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Facebook (www.facebook.com).

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu – tj. RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, NIP 5252721210, REGON 368204720. (dalej: „Organizator”), które będzie zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci wyrażenia akceptacji Regulaminu Konkursu, o czym mowa w paragrafie 1, ust. 6.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i na następujących podstawach:

a) w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (podstawę tę Organizator nazywa dalej prawnie uzasadnionym interesem Organizatora);

b) w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora; prawnie uzasadniony interes Organizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w stosunku do Organizatora; c) jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane osobowe Zwycięzcy, które zostaną wykorzystane do rezerwacji wyjazdu lub wydania Nagród oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych (jeżeli dotyczy): a. imię; b. nazwisko; c. numer telefonu; d. adres e – mail; e. adres dostawy Nagrody;

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do Nagrody, o ile zostanie mu przyznana.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Organizator zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), podmioty realizujące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.

8. W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem transgranicznego charakteru sieci Internet.

10. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz że został poinformowany o tym, że Administratorem danych osobowych jest j. RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, NIP 5252721210, REGON 368204720. (dalej: „Organizator”)

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2023 roku.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu facebook.com.

pixelpixel